Pfalz 2019
Altersklassen

  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 30 Gr. 01
Gr. 01 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 03
Gr. 01 (4er)  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 40 Gr. 01
Gr. 01 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 03
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)
Gr. 03 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 03
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)


  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 50 Gr. 01
Gr. 01 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01
Gr. 02


  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 55 Gr. 01
Gr. 01 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 60 Gr. 01
Gr. 01 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)
Gr. 03 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)


  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 65 Gr. 01 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)
Gr. 03 (4er)  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 70 Gr. 01 (4er)

Gr. 01 (4er)
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 30 Gr. 01
Gr. 01 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)
Gr. 03 (4er)  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 40 Gr. 01
Gr. 01 (4er)

Gr. 01
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01
Gr. 02
Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)
Gr. 03 (4er)  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 50 Gr. 01
Gr. 01 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)

Gr. 01 (4er)
Gr. 02 (4er)
Gr. 03 (4er)

Gr. 01 (4er)


  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 55 Gr. 01 (4er)

Gr. 01 (4er)
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 60
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 65